AN U N Ţ

            Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca, cu sediul în Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj, telefon: 0753 400 305, organizează concurs  pentru ocuparea postului vacant cu statut contractual de execuție – CONTABIL ŞEF II –1 post – normă întreaga , perioadă nedeterminata, în cadrul compartimentului financiar-contabil al Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, Județul Cluj, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.


Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de CONTABIL ȘEF II:

Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute de H.G. 286/2011 sunt urmatoarele:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioada nedeterminată:

 • studii superioare în domeniul economic, de lunga durata, absolvite cu diploma de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani;
 • cunoștințe de operare PC, Microsoft Office
 • aprecierea față de sportul de performanţă

Concursul se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 22, Jud. Cluj, după cum urmează:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor: 17.08.2021 ora 14.00
 • Proba scrisă: Data și ora desfășurării : 27.08.2021, ora 9,00
 • Interviu: Data și ora desfășurării: 02.09.2021, ora 9,00

            Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de : 70 puncte, conform art. 29, alin. (3) din HGR 286/2011.

            Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 70 puncte.

            Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte.

            Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea postului vacant, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu) de minim 70 puncte.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:

 • Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice actualizată;
 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
 • Legea nr. 22/1969 privind organizarea gestiunilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea 98/2016 Legea privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
 • modificat de Ordin 547/2009;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

TEMATICACONTABIL ȘEF grad II

 • Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice.
 • Bugetul de venituri și cheltuieli, execuția la instituțiile publice . Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice execuția bugetară. Clasificația bugetară.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 • Contabilitatea instituțiilor publice. Principii de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituțiile publice, reglementari contabile specifice.
 • Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice .
 • Controlul financiar preventiv la instituțiile publice. Obiectivele, organizarea și regimul acordării vizei de control financiar preventiv.
 • Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcțiune, valorificarea, declasarea și casarea bunurilor de patrimoniu.
 • Achizițiile publice. Cadrul general, procedurile pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dosarul achiziției publice. Modalități de achiziție publică:procedura simplificata, licitația deschisa.
 • Salarizarea în sistemul bugetar.
 • Contabilitatea relaţiilor cu terţii;
 • Contabilitatea activelor imobilizate;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea Trezoreriei instituţiilor publice;
 • Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor la instituţiile publice.
 • Contabilitatea activității sportive.
 • Documente justificative şi Registrele de contabilitate.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, str. Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj sau la telefon 0753 400 305, luând legătura cu domnul Felecan Ioan, director C.S.M. Cluj-Napoca.

Nr. Crt.ActivitatiData
1.Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și verificarea documentelor din dosar17.08.2021, ora  14.00
2.Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului18.08.2021, ora 16.00
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor18.08.2021, ora 16.00
4.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor19.08.2021, ora 16.00
5.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor20.08.2021, ora 16.00
6.Susținerea probei scrise27.08.2021, ora 09:00
7.Afișarea rezultatelor probei scrise30.08.2021, ora 16.00
8.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise31.08.2021, ora 14:00
9.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor01.09.2021, ora 14:00
10.Susținerea interviului02.09.2021,ora 9:00
11.Afișarea rezultatelor interviului02.09.2021, ora 16:00
12.Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului03.09.2021, ora 14:00
13.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor03.09.2021, ora 16:00
14.Afișarea rezultatului final al concursului03.09.2021, ora 16:00
15.Numirea pe funcțieIn termen de 10 zile de la afișarea rezultatului final al concursului

CALENDARUL CONCURSULUI

CSMCONCURS
AN U N Ţ             Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca, cu sediul în Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj, telefon: 0753 400 305, organizează concurs  pentru ocuparea postului vacant cu statut contractual de execuție – CONTABIL ŞEF II –1 post - normă întreaga , perioadă nedeterminata, în cadrul compartimentului financiar-contabil...