Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0744581097, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante – Antrenor Senior Judo – Antrenor Asistent Tenis de Masa, Antrenor Gimnastica Ritmica, din cadrul compartimentului Sport si un post Economist – compartimentul Financiar Contabil, in data de 02.11.2021-proba scrisa, orele 12.30, si in data de 05.11.2021, orele 12.30, proba de interviu, la sediul Clubului situat in Cluj Napoca, Piata Unirii nr. 22, jud. Cluj.

Conditiile generale pentru ocuparea posturilor sunt cele prevazute de HG 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor de antrenor senior judo, antrenor asistent tenis de masa,antrenor  gimnastica ritmica sunt:

 • Sa aiba clasificare de antrenor senior judo, antrenor asistent tenis de masa, antrenor gimnastica ritmica cu prezentarea carnetului de antrenor eliberat de CNFPA-Scoala Nationala de Antrenori Bucuresti
 • Sa nu fi suferit condamnari;
 • Domiciliul stabil in Cluj Napoca

Dosarele candidatilor vor cuprinde :

 •  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

·  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

·  În cazul cazierului, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

·  Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POSTURI ANTRENORI :

 • legea 69/2000 actualizata
 • HG 1447/2007 actualizata
 • STATUTUL ANTRENORULUI
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.
 •  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de economist, pe perioada nedeterminată:

·  studii superioare în domeniul economic, de lunga durata, absolvite cu diploma de licență;

·  vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani;

·  cunoștințe de operare PC, Microsoft Office

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POST ECONOMIST:

·  Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice actualizată;

·  O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·  O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

·  Legea nr. 22/1969 privind organizarea gestiunilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

·  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;

·  H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

·  O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

·  Legea 98/2016 Legea privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·  H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

·  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

·  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare realizate prin Legea 71/2011 si OUG 57/2019

·  Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,

·  modificat de Ordin 547/2009;

·  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

·  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

·  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.

·  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15.10.2021 ora 14.00

Proba scrisă: Data și ora desfășurării : 02.11.2021, ora 12,30

Interviu: Data și ora desfășurării: 05.11.2021, ora 12,30

            Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de : 50 puncte, conform art. 29, alin. (3) din anexa la HG 286/2011.

            Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 puncte.

            Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu) de minim 50 puncte.

            In situatia in care vor fi mai multi candidati pentru acelasi post se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, str. Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj sau la telefon 0744581097, luând legătura cu domnul Dascal Sergiu Daniel , director C.S.M. Cluj-Napoca.

Nr. Crt.ActivitatiData
1.Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și verificarea documentelor din dosar15.10.2021, ora  14.00
2.Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului18.10.2021, ora 16.00
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor18.10.2021, ora 16.00
4.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor19.10.2021, ora 16.00
5.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor20.10.2021, ora 16.00
6.Susținerea probei scrise02.11.2021, ora 12:30
7.Afișarea rezultatelor probei scrise02.11.2021, ora 16.00
8.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise03.11.2021, ora 14:00
9.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor04.11.2021, ora 10:00
10.Susținerea interviului05.11.2021,ora 12:30
11.Afișarea rezultatelor interviului05.11.2021, ora 16:00
12.Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului08.11.2021, ora 14:00
13.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor09.11.2021, ora 16:00
14.Afișarea rezultatului final al concursului09.11.2021, ora 16:00
15.Numirea pe funcțieIn termen de 10 zile de la afișarea rezultatului final al concursului
CSMUncategorized
Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0744581097, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante – Antrenor Senior Judo – Antrenor Asistent Tenis de Masa, Antrenor Gimnastica Ritmica, din cadrul compartimentului Sport si...