ANUNȚ
Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0753400305, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante — Antrenor asistent Gimnastica Artistica — compartimentul sport, in data de
23.06.2022-proba scrisa, orele 12.00, si in data de 27.06.2022, orele 13.00, proba de interviu, la sediul Clubului situat in Cluj Napoca, Piata Unirii nr. 22, jud. Cluj.
Conditiile generale pentru ocuparea posturilor sunt cele prevazute de HG 286/201 1, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
CLUJ-NAPOCA

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor de antrenor asistent gimnastica artistica sunt:
Sa aiba clasificare de antrenor, gimnastica artistica cu prezentarea carnetului de antrenor eliberat de CNFPA-Scoala Nationala de Antrenori Bucuresti Sa nu fi suferit condamnari;
Domiciliul stabil in Cluj Napoca Dosarele candidatilor vor cuprinde :
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul cazierului, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POSTURI ANTRENORI : legea 69/2000 actualizata
HG 1447/2007 actualizata
STATUTUL ANTRENORULUI
Legea nr. 3 19/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
Data limită pentru depunerea dosarelor: 16.06.2022 ora 14.00
Proba scrisă: Data și ora desfășurării : 23.06.2022, ora 12,00
Interviu: Data și ora desfășurării: 27.06.2022, ora 13,00
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de : 50 puncte, conform art. 29, alin. (3) din HGR 286/2011.
Vor fi declarați „admis” la proba scrisă, candidații care au obținut un punctaj de minim 50 puncte.
Vor fi declarați „admis” la interviu, candidații care au obținut minim 50 de puncte.
Vor fi declarați „admis” pentru ocuparea posturilor vacante, candidații ce vor obține un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu) de minim 50 puncte.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, str. Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj sau la telefon 0753 400 305, luând legătura cu domnul Dascal Sergiu Daniel , director C.S.M. Cluj-Napoca
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și

 1. 16.06.2022, ora 14.00
  verificarea documentelor din dosar
  Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de
 2. 16.06.2022, ora 15.00
  organizare și desfășurare a concursului
 3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 16.06.2022, ora 16.00
 4. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției 16.06.2022, ora 20.00 dosarelor
 5. Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor 17.06.2022, ora 10.00
 6. Susținerea probei scrise 23.06.2022, ora 12:00

CLUJ-NAPOCA

 1. Afișarea rezultatelor probei scrise 23.06.2022, ora 16.00
 2. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei 24.06.2022, ora 16:00 scrise
 3. Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor 27.06.2022, ora 10:00
 4. Susținerea interviului 27.06.2022,ora 13:00
  II. Afișarea rezultatelor interviului 27.06.2022, ora 16:00
 5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului 28.06.2022, ora 14:00
 6. Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor 28.06.2022, ora 16:00
 7. Afișarea rezultatului final al concursului 28.06.2022, ora 16:00
  In termen de IO zile de la afișarea
 8. Numirea pe funcție rezultatului final al concursului
CSMUncategorized
ANUNȚClubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0753400305, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante — Antrenor asistent Gimnastica Artistica — compartimentul sport, in data de23.06.2022-proba scrisa, orele 12.00, si in data...