Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 1. expert sportiv;
 2. antrenor asistent ciclism.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert sportiv:
  • carnet de antrenor eliberat de CNFPA – București;
  • cunoștințe de operare PC, Microsoft Office;
  • vorbitor de limba engleză;
  • să nu fi suferit condamnări;
  • domiciliul stabil în Cluj-Napoca;
  • nu se solicită vechime.
 • antrenor asistent ciclism:
  • studii superioare în domeniul sportiv absolvite cu diplomă de licență;
  • specializări în domeniul ciclismului;
  • cunoștințe de operare PC, Microsoft Office;
  • să nu fi suferit condamnări;
  • domiciliul stabil în Cluj-Napoca;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2021, ora 12.30: proba scrisă;
 • 25 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 22, Județul Cluj, telefon: 0744/581.097.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POSTURI ANTRENOR :

 • legea 69/2000 actualizata
 • HG 1447/2007 actualizata
 • STATUTUL ANTRENORULUI
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.
 •  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POSTURI expert sportiv :

 • legea 69/2000 actualizata
 • HG 1447/2007 actualizata
 • STATUTUL ANTRENORULUI
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.
 •  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MTS privind aprobarea REGULAMENTULUI – cadru de organizare si functionare al cluburilor sportive-unutati aflate in subordinea MTS MR 832/04.07.2017
 • Legea nr. 4 din 09 01 2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive
 • Hotararea nr. 11/2003 privind organizarea si functionarea MTS
Nr. Crt.ActivitatiData
1.Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și verificarea documentelor din dosar12.11.2021, ora  14.00
2.Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului12.11.2021, ora 16.00
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor15.11.2021, ora 16.00
4.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor16.11.2021, ora 16.00
5.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor16.11.2021, ora 16.00
6.Susținerea probei scrise22.11.2021, ora 12:30
7.Afișarea rezultatelor probei scrise22.11.2021, ora 16.00
8.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise23.11.2021, ora 10:00
9.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor24.11.2021, ora 12:00
10.Susținerea interviului25.11.2021,ora 12:30
11.Afișarea rezultatelor interviului25.11.2021, ora 10:00
12.Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului26.11.2021, ora 14:00
13.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor26.11.2021, ora 16:00
14.Afișarea rezultatului final al concursului26.11.2021, ora 16:00
15.Numirea pe funcțieIn termen de 10 zile de la afișarea rezultatului final al concursului
CSMUncategorized
Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de: expert sportiv;antrenor asistent ciclism. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului...