ANUNT

Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0744581097, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante – Antrenor Asistent Box, din cadrul compartimentului Sport , si un post Contabil sef – compartimentul Financiar Contabil, in data de 09.02.2022-proba scrisa, orele 12.30, si in data de 11.02.2022, orele 12.30, proba de interviu, la sediul Clubului situat in Cluj Napoca, Piata Unirii nr. 22, jud. Cluj.

Conditiile generale pentru ocuparea posturilor sunt cele prevazute de HG 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Conditiile specifice pentru ocuparea postului de  antrenor asistent box este:

 • Sa aiba clasificare de antrenor asistent box cu prezentarea carnetului de antrenor eliberat de CNFPA-Scoala Nationala de Antrenori Bucuresti
 • Sa nu fi suferit condamnari;
 • Domiciliul stabil in Cluj Napoca
 • Nu se solicita vechime

Dosarele candidatilor vor cuprinde :

 •  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

·  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

·  În cazul cazierului, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

·  Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POST ANTRENOR :

 • legea 69/2000 actualizata
 • HG 1447/2007 actualizata
 • STATUTUL ANTRENORULUI
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.
 •  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de contabil sef:

·  studii superioare în domeniul economic, de lunga durata, absolvite cu diploma de licență;

·  vechime în specialitatea studiilor minimum 20 ani

·  cunoștințe de operare PC, Microsoft Office,cunoasterea programului INDECO SOFT si FINANTARE.ORG

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS POST CONTABIL SEF:

·  Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice actualizată;

·  O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

·  O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

·  Legea nr. 22/1969 privind organizarea gestiunilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

·  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;

·  H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

·  O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

·  Legea 98/2016 Legea privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·  H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

·  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

·  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare realizate prin Legea 71/2011 si OUG 57/2019

·  Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,

·  modificat de Ordin 547/2009;

·  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

·  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

·  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare.

·  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Data limită pentru depunerea dosarelor: 01.02.2022 ora 14.00

Proba scrisă: Data și ora desfășurării : 09.02.2022, ora 12,30

Interviu: Data și ora desfășurării: 11.02.2022, ora 12,30

            Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de : 50 puncte pt postul de antrenor asistent box,70 puncte pt postul de contabil sef, conform art. 29, alin. (3) din anexa la HG 286/2011.

Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 puncte pt postul de antrenor asistent box,70 puncte pt postul de contabil sef,

            Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut minim 50 puncte pt postul de antrenor asistent box,70 puncte pt postul de contabil sef

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

            Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu) de minim 50 puncte pt postul de antrenor asistent box,70 puncte pt postul de contabil sef.

            In situatia in care vor fi mai multi candidati pentru acelasi post se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, str. Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj sau la telefon 0744581097, luând legătura cu domnul Dascal Sergiu Daniel , director C.S.M. Cluj-Napoca.

Nr. Crt.ActivitatiData
1.Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și verificarea documentelor din dosar01.02.2022, ora  14.00
2.Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului01.02.2022, ora 16.00
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor01.02.2022, ora 16.00
4.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor02.02.2022, ora 16.00
5.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor02.02.2022, ora 16.00
6.Susținerea probei scrise09.02.2022, ora 12:30
7.Afișarea rezultatelor probei scrise09.02.2022, ora 16.00
8.Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise10.02.2022, ora 14:00
9.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor10.02.2022, ora 10:00
10.Susținerea interviului11.02.2022,ora 12:30
11.Afișarea rezultatelor interviului11.02.2022, ora 16:00
12.Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului14.02.2022, ora 14:00
13.Afișarea rezultatelor soluționarii contestațiilor14.02.2022, ora 16:00
14.Afișarea rezultatului final al concursului14.02.2022, ora 16:00
15.Numirea pe funcțieIn termen de 10 zile de la afișarea rezultatului final al concursului
CSMUncategorized
ANUNT Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca, cu sediul in Piata Unirii nr. 22 Cluj Napoca, jud. Cluj, telefon 0744581097, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga a posturilor contractuale vacante – Antrenor Asistent Box, din cadrul compartimentului Sport , si un post Contabil sef – compartimentul Financiar Contabil,...